FRITHJOF SCHUON
Andlighet

 

Den andliga mästaren är på ett sätt en förlängning av lärjungens ’jag’ i bemärkelsen att han vägleder discipeln på dennes enskilda väg inom ramen för den gudomliga auktoritet som traditionen framför. All andlig alkemi inbegriper ankommande död och således även en viss förlust av harmoni eller perioder av mörker, när discipeln inte själv är sin egen mästare fullt ut. Han tillhör inte längre helt denna världen eller den som komma skall. Hans existens tycks ifrågasätta alla våra brukliga existentiella kategorier. När dessa ’prövningar’ och deras påföljande ’frestelser’ inträffar [...] har mästaren rollen som ’orörlig medelpunkt’.”  


Logic and Transcendence 
(London: Perennial Books, 1975) p.220.Copyright© 2000 Frithjof Schuon
All rights reserved

 

”En mästare vars andliga perspektiv är begränsat av en särskild form eller traditionell referensram är inte någon fullkomlig mästare (en sann mästare kan dock i praktiken vara ovetande om andra traditioner än sin egen); och en mästare som avfärdar alla former är en falsk mästare (en sann mästare kan dock inskränka den traditionella formen till dess väsentliga beståndsdelar, och det gör han sannerligen också).”

Titus Burckhardt”’Ishvaro GururAtmeti,’
Gud, Mästaren och Självet
är identiska.”


Shri Ramana Maharshi


 


Någon sade till Maharshi: Du är bländad av inbillning –
du är ingen mästare. Maharshi log och sade:
’Fanns det inte fanns några falska mästare i världen
så skulle inte falska lärjungar ha några mästare.’

The German Poems of Frithjof Schuon, volym 23 (under utgivning)

Texter om Ramana Maharshi skrivna av Frithjof Schuon

 

Några exempel på handskrivna texter av F. Schuon
Copyright© 2003 Frithjof Schuon
All rights reserved