I FRITHJOF SCHUONS FOTSPÅR

I FRITHJOF SCHUONS FOTSPÅRFrithjof Schuon (1907–1998), sufisk mystiker och metafysiker av schweiziskt ursprung, sökte fånga det för alla religioner gemensamma: religio perennis. Lindboms bok om Schoun utgör ett viktigt bidrag till denna religionsfilosofiska tradition. Boken belyser centrala begrepp i Schuons filosofi, såsom intellekt, jämvikt, hierarki, dygd, substans, cyklicitet och alkemi, och ställer dessa mot modernismens förnuftsdyrkan, framstegstro, egalitarism, sentimentalism och fragmentisering av tillvaron. Lindbom själv bedömer dualiteten tro–vetande som en viktig orsak till den kristna teologins nutida förvirring. Han benar upp problem inom modernismen och beskriver det postmoderna tillstånd av andlig och filosofisk förlamning som vi upplever idag.


Tage Lindbom (1909-2001), författare, fil dr och under många år (1938-65) chef för Arbetarrörelsens arkiv, efterlämnade vid sin död detta färdiga och tidigare opublicerade manuskript om Fritjof Schuon och hans filosofi. Ashk Dahlén, fil i iranska språk, har skrivit en introduktion till boken.

Cirkapris: 209 kr, Sidantal: 254, ISBN:915184138x

För beställning: www.prismabok.se

 

Åke Sander skriver om boken:

"Fil.dr Tage Lindbom (1909-2001) var en av våra mer intressanta 1900-talstänkare. Ursprungligen marxist blev han aktiv socialdemokrat. Efter sin konvertering till sufismen 1962 blev han en av marxismens/socialismens främsta kritiker. Hans idéhistoriska, politiska, kulturkritiska, filosofiska och religiös-mystiska författarskap omfattar minst 50 titlar. I denna bok presenterar han dels sin modernitetskritik, dels huvudlinjer inom s.k. 'philosophia perennis' (läran om den (esoteriska) tidlösa visheten) såsom de framställts av hans 'mästare', den schweiziske metafysikern och sufimästaren, Frithjof Schuon (1907-1998). I religiös tappning predikar den alla historiska religioners enhetliga ursprung i en uppenbarad, evig, esoterisk 'religio perennis' som de alla är historiskt och kulturellt anpassade uttryck för. Lindbom har stor belästhet och stora kunskaper. Han ger i sin välskrivna, men inte alltid lättlästa och lättbegripliga, bok en god introduktion till denna i Sverige relati!
vt okända tanketradition. Förståelsen underlättas dock väsentligt av bokens goda, närmare 70 sidor långa introduktion." - Åke Sander.